Własne, często bardzo innowacyjne projekty tworzone przez studentów to efekt umiejętnego łączenia wiedzy teoretycznej i doświadczenia praktycznego. Kształcenie praktyczne to jeden z priorytetów Akademii WSB (do 15 kwietnia 2018 r. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej).

Przyznanie Uczelni najwyższych uprawnień akademickich do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, 5. miejsce w rankingu szkół wyższych – Perspektywy 2017, tytuł Uczelni Roku 2017 oraz nagroda specjalna AWANS 2017, wyróżniająca ocena instytucjonalna Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz akredytacja z wyróżnieniem Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych na kierunku „Zarządzanie”. To najważniejsze potwierdzenia wysokiej jakości kształcenia prowadzonego przez Akademię WSB. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej jest wiodącym ośrodkiem edukacyjnym i naukowo-badawczym liczącym się nie tylko w Polsce, ale również zagranicą.

Indywidualne podejście do studenta – kształcenie praktyczne

Model edukacji realizowany w Akademii WSB zakłada, że studenci w trakcie nauki umiejętnie łączą wiedzę teoretyczną oraz doświadczenie praktyczne. W ramach programu „3 dni studiujesz, 2 dni pracujesz” studenci już od pierwszego roku uczestniczą w szkoleniach, coachingu kariery, wizytach studyjnych w firmach i instytucjach zgodnych z kierunkiem kształcenia, spotkaniach i zajęciach z ekspertami, w projektach praktycznych, w ramach których rozwiązują prawdziwe problemy biznesowe zaproponowane przez przedstawiciela danej firmy. Realizują praktyki i staże w firmach osiągających wysokie pozycje w rankingach pracodawców.

Dzięki funkcjonującej w Akademii WSB Radzie Ekspertów, której członkami są przedstawiciele blisko 100 przedsiębiorstw, reprezentujących branże tożsame z obszarami kształcenia w Uczelni, możliwe jest zaangażowanie pracodawców w proces tworzenia programów studiów i specjalności. Prowadzenie zajęć przez praktyków biznesu skutkuje dużym naciskiem na kształcenie tzw. twardych kompetencji i ich certyfikację. Studenci mogą uzyskać m.in. certyfikację CCNA Security (Informatyka), certyfikat Pełnomocnika i Audytora wewnętrznego systemów zarządzania bezpieczeństwem, utrzymaniem i jakością standardu IRIS (Transport) Auto CAD (Logistyka), Modelarz symulacji Flexim (Logistyka), wziąć udział w specjalistycznych szkoleniach adresowanych do przyszłych fizjoterapeutów czy tłumaczy. – W nowym roku akademickim uruchamiamy duży projekt szkoleń adresowanych do studentów, w ramach którego będą mogli skorzystać z 89 różnych certyfikowanych szkoleń i 120 warsztatów, realizowanych w kilku edycjach. To ponad 3000 miejsc szkoleniowych. Planujemy również organizację studyjnych wizyt zagranicznych. Studenci logistyki wyjadą do Włoch zobaczyć jedno z największych centrów logistycznych w Europie – mówi prof. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna – dziekan Wydziału Nauk Stosowanych w WSB.

Kształcenie dualne i praktyczne specjalności

W nowym roku akademickim Uczelnia uruchamia dwa kierunki w formule dualnej – Logistyka i Informatyka prowadzone w ścisłej współpracy z partnerami biznesowymi. Dzięki współpracy z firmą Raben Logistics Polska studenci będą mogli odbyć staże w 11 działach firmy, w tym: handlowym, obsługi klienta, jakości, dystrybucji krajowej i międzynarodowej, gospodarki paletowej, magazynie przeładunkowym, magazynie logistyki kontraktowej, co pozwoli im zobaczyć pełny proces logistyczny. Studia na kierunku Informatyka realizowane we współpracy z firmą Smart in przygotują studentów do bycia specjalistami z zakresu systemów wspomagania podejmowania decyzji w obszarze Smart City i Internetu Rzeczy. Zajęcia realizowane są naprzemiennie, część zajęć studenci odbywają w uczelni, a część u pracodawcy.

W ubiegłym roku akademickim uruchomiono na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji innowacyjną i unikatową w skali kraju specjalność Inżynier symulacji, realizowaną w partnerstwie z firmą FlexSim InterMarium. Dzięki zakupowi przez uczelnię specjalistycznego oprogramowania do symulacji (FlexSim GP, FlexTerm, AnyLogic, FloWorks, OptQuest FlexSim Healthcare) studenci zdobywają praktyczne umiejętności projektowania symulacji mających zastosowanie w firmach logistycznych, transportowych (terminale kontenerowe), w przemyśle petrochemicznym, chemicznym, farmaceutycznym, kosmetycznym, motoryzacyjnym, a nawet w służbie zdrowia, co daje im kompleksowe i unikatowe wykształcenie nie tylko na skalę regionu, ale także kraju.

W październiku 2018 ruszają dwie nowe praktyczne ścieżki kształcenia, na kierunku Filologia angielska i Ekonomia przygotowujące studentów do podjęcia pracy w branży business process outsourcing (BPO) oraz shared services center (SSC) – jednej z bardziej dynamicznie rozwijającej się branży w Polsce. Pod względem ilości osób zatrudnionych w tym sektorze Polska przoduje nie tylko w Europie, ale i na świecie. Szacuje się, że do 2020 roku polski rynek BPO/SSC będzie miał 250 – 300 tys. wakatów do obsadzenia.

Studia są realizowane we współpracy z Globalnym Centrum Usług Biznesowych (GBS) General Motors Manufacturing Poland i obejmują następujące komponenty: wysokiej jakości programy stażowe organizowane u partnerów z branży BPO, certyfikowane kursy językowe (np.: angielski język biznesu, angielski język finansowy, angielski język informatyczny, angielski język prezentacji i wystąpień publicznych), warsztaty kształcące kompetencje komunikacyjne i analityczne (np.: komunikacja międzykulturowa w organizacji biznesowej, współpraca zespołowa, Problem Solving, warsztaty Design Thinking), szkolenia zawodowe (m. in.: zarządzanie projektami, obsługa klienta w Help Desk, raportowanie i analiza danych w call center, finanse korporacyjne, Excel dla zaawansowanych, wprowadzenie do zintegrowanych systemów informatycznych, wprowadzenie do baz danych, analizowanie i rozwiązywanie problemów użytkowników systemów IT), wizyty studyjne i projekty realizowane wspólnie z pracodawcami.

Praktyczne metody kształcenia W kształceniu studentów Uczelnia wykorzystuje najnowsze i najbardziej efektywne, praktyczne metody nauczania. Studenci uczą się poprzez zastosowanie metody Learning By Developing (LbD), praktycznej metody kształcenia popularnej w skandynawskich uczelniach. Metoda polega na zaangażowaniu trzech stron: nauczyciela, który pełni funkcje facylitatora pracy zespołowej, studenckiej grupy projektowej i pracodawcy, który wskazuje problem do rozwiązania. W ten sposób firma otrzymuje innowacyjne rozwiązanie problemu, często niekonwencjonalne; studenci zdobywają doświadczenie, które powstaje w procesie rozwoju i poszukiwania rozwiązań oraz informacje zwrotne na temat skuteczności swojej pracy zespołowej.

Inną metodą służącą trenowaniu kompetencji miękkich, zbierania doświadczenia w pracy grupowej, radzenia sobie z praktycznymi zadaniami, a także podejmowania wyzwań jest metoda Problem

Based Learning wykorzystywana na zajęciach na kierunku Informatyka. W Akademii WSB coraz częściej stosowany jest również Tutoring, który – jako metoda nauczania – kojarzony jest z najbardziej prestiżowymi uniwersytetami europejskimi. To metoda zindywidualizowanego nauczania, opierająca się na relacji mistrz – uczeń. W praktyce tutoring akademicki realizowany jest poprzez spotkania w formule jeden na jeden nauczyciela-tutora oraz studenta.

Innowacyjne projekty studenckie

Studenci Akademii WSB mają możliwość realizacji własnych, często bardzo innowacyjnych pomysłów, które sprzyjają rozwijaniu praktycznej wiedzy i kompetencji, a często stanowią pomost pomiędzy Uczelnią a rzeczywistością komercyjną. W ramach kierunków inżynierskich studenci przygotowują wiele projektów, w tym systemów i aplikacji użytkowych – webowych, desktopowych i mobilnych, komputerowych gier 3D i 2D, aplikacji łączących elementy robotyki, rzeczywistości wirtualnej lub IoT (Internet Rzeczy), jak również systemów sterowania w przemyśle.

Ciekawym przykładem może być The Hunters Of LoL – aplikacja stworzona przez studentów – pasjonatów popularnej gry LoL (League Of Legends) posiadającej bardzo dużą społeczność międzynarodową. The Hunters Of LoL dostępna jest już publicznie dla wszystkich sympatyków popularnej gry. Przykładem jest również F44 Red Game Jam, dwunastogodzinny maraton programowania i tworzenia gier komputerowych organizowany przez studenckie koło naukowe F44Red.

Nauka to nie wszystko

Ciekawą inicjatywą wspierającą studentów w wejściu na rynek pracy jest rozwijanie ich kompetencji interpersonalnych. Właśnie rozpoczynamy realizację jako jedyna w Polsce uczelnia wyższa projekt badania i wzmacniania odporności psychicznej studentów, we współpracy z brytyjską firmą AQR International. Wieloletnie badania naukowe prowadzone w środowiskach biznesowych i edukacyjnych wskazują, że odporność psychiczna jest bezpośrednio związana z: efektywnością osobistą, wyższym poziomem zaangażowania i lepszą adaptacją do zmiany, lepszym radzeniem sobie z wyzwaniami, stresem, umiejętnością postrzegania niepowodzeń w kategoriach okazji do rozwoju i uczenia się. – Istnieje jasna zależność pomiędzy poziomem odporności psychicznej danej osoby, a jej zdolnością do znalezienia pracy, współczynnikiem ukończenia studiów. Chcemy naszych studentów przygotować do wyzwań jakie stawia im rynek pracy, życie zawodowe i osobiste – mówi dr Sabina Ratajczak, prorektor ds. Rozwoju Akademii WSB.

92% studentów pracuje

W efekcie realizowanego z powodzeniem kształcenia praktycznego, w ścisłej współpracy z praktyką gospodarczą 92 proc. studentów to osoby pracujące. Co więcej – Ogólnopolski System Monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów prowadzony na podstawie danych pochodzących z ZUS pokazuje, że średni czas poszukiwania pracy przez absolwentów Akademii WSB nie przekracza jednego miesiąca. g

Partnerzy Rankingu Studiów Inżynierskich

Partner Medialny