Studia na kierunku Architektura należą do jednych z najciekawszych ze względu na interesujące połączenie elementów wiedzy technicznej, szerokiej wiedzy ogólnej oraz sztuk pięknych. Podczas nauki studenci zapoznają się m.in. z zasadami kształtowania przestrzeni, metodami projektowania, technikami artystycznymi, a także przepisami techniczno-budowlanymi oraz przebiegiem procesu inwestycyjnego.

Kierunek Architektura na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej ma ponad 70-letnią tradycję kształcenia architektów. Na kierunku Architektura prowadzone są studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne, w językach polskim i angielski. Kierunek Architektura ma akredytacje: Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych równoważną z akredytacją EUR-ACE® Label (system akredytacji European Network for Engineering Accreditation (ENAEE))., Komisji Akredytacyjnej RIBA (Royal Institute of British Architects) i otrzymują podwójny dyplom. WA PK posiada tę akredytację od 1999 roku, jako jedyny w Polsce w uznaniu wysokiej jakości kształcenia, a także notyfikację UE dla tego kierunku studiów od 2012 roku.

Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej ma uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie architektura i urbanistyka, do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie architektura i urbanistyka, do występowania o nadanie tytułu profesora nauk technicznych.

Kadra nauczająca jest wysokiej klasy, w minimum kadrowym wskazanych jest 41 nauczycieli akademickich z tytułem naukowym lub stopniem naukowym doktora habilitowanego oraz 76 ze stopniem naukowym doktora.

Wydział ma podpisanych 57 porozumień, umów i listów intencyjnych o współpracy z podmiotami gospodarczymi i samorządami, które dotyczą zadań dydaktycznych, naukowych i projektowych. Trójstronna współpraca obejmuje różnorodne formy działania wspierające z jednej strony proces nauczania studentów, z drugiej wspomagające gminy, miasta i firmy, co znacząco wpływa na jakość nauczania i zbliżenie treści i form do realnych potrzeb życia społecznego i gospodarczego.

Na Wydziale działają 23 koła naukowe, których członkowie prowadzą prace badawcze, publikują i współorganizują konferencje.

Wydział prowadzi coraz intensywniejszą współprace z organizacjami rządowymi (Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej, Krajowa Izba Urbanistów) i branżowymi (Stowarzyszenie Architektów Polskich, Towarzystwo Urbanistów Polskich).

Studenci Architektury uczestniczą w międzynarodowych programach wymiany studenckiej w ramach 80 umów bilateralnych z uczelniami europejskimi w Programie Erasmus+ i CEEPUS – przeszło 200 studentów rocznie (w tym ponad 100 wyjeżdżających i 100 przyjeżdżających). W wymianach realizowanych w ramach innych m.in. z USA, Australią, Meksykiem, Chinami, Koreą Południową, Tajwanem i Singapurem, uczestniczy corocznie ponad 50 studentów (w tym około 35 przyjeżdżających i 15 wyjeżdżających). Umowy pozwalają na wykonywanie prac dyplomowych z podwójnym promotorstwem (m. in. z HTW Dresden, FH Münster, Universitadegli Studi di Firenze, Bauhaus Universitat Weimar) i dają możliwość uzyskania podwójnego dyplomu.

Corocznie w procesie dydaktycznym uczestniczy kilkunastu profesorów wizytujących z renomowanych uczelni europejskich, amerykańskich, azjatyckich.

Na Wydziale Architektura poza kierunkiem Architektura prowadzone są także: Architektura krajobrazu – studia I i II stopnia – stacjonarne i niestacjonarne – I stopnia w języku polskim i II stopnia w języku angielskim; Gospodarka przestrzenna – kierunek międzywydziałowy z wydziałami Inżynierii Lądowej i Inżynierii Środowiska – studia I i II stopnia – stacjonarne i niestacjonarne – na II stopniu w specjalnościach Urbanistyka i transport oraz Planowanie przestrzenne i gospodarka komunalna.

Partnerzy Rankingu Studiów Inżynierskich

Partner Medialny