Ranking Studiów Inżynierskich Perspektywy 2017

  • 21 kierunków przyszłości

Narzędzie dla dociekliwych i bardzo racjonalnych: badanie Ekonomiczne Losy Absolwentów (ELA) dostępne na stronie MNiSW pozwala znaleźć wydział, którego ukończenie daje najlepsze perspektywy na rynku pracy.

Ogólnopolski system monitorowania ekonomicznych losów absolwentów uczelni stworzony został na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Działa już od roku. Powstał w celu podwyższania jakości kształcenia oraz dostosowywania oferty edukacyjnej do wymogów współczesnego rynku pracy.

Podstawą systemu są raporty automatyczne. Głównym źródłem informacji przedstawionych w raportach są dane administracyjne pochodzące z systemu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) oraz z systemu POL-on, czyli systemu informacji o szkolnictwie wyższym wspierającego pracę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) oraz Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów.

Wykorzystanie danych administracyjnych do prowadzenia badań procesów edukacyjno-zawodowych jest praktyką sprawdzoną i stosowaną w wielu krajach europejskich, m.in. w krajach skandynawskich, w Hiszpanii, Austrii, na Litwie i na Węgrzech.

Użytkownik systemu ma możliwość pobrania raportów ogólnopolskich w podziale na studia I stopnia, II stopnia oraz jednolite. Ma również możliwość pobrania raportów w podziale na kierunki studiów oraz uczelnie. Dla przykładu, szukając informacji na temat kierunku „Technologia chemiczna”, otrzymujemy wyniki, które możemy zawęzić do poziomu studiów (I stopnia, II stopnia, jednolite), formy studiów (stacjonarne, niestacjonarne) oraz do województwa.

Wybierając studia I stopnia, stacjonarne na terenie województwa mazowieckiego otrzymujemy informację, że kierunek prowadzony jest przez Politechnikę Warszawską. Dostępny raport dotyczy 125 absolwentów, którzy uzyskali dyplom na kierunku „Technologia chemiczna” w 2014 r. Absolwenci podzieleni są na tych, którzy występują w rejestrach ZUS oraz tych, którzy w tych rejestrach nie występują. Celem tego raportu jest przedstawienie sytuacji absolwentów na rynku pracy od momentu uzyskania dyplomu.

 Za podstawowe mierniki sytuacji na rynku pracy uznane zostały: czas poszukiwania pracy, stabilność zatrudnienia oraz osiągnięte wynagrodzenie. Przez moment otrzymania pracy rozumiana jest data odprowadzenia pierwszej składki do ZUS z tytułu uzyskanego wynagrodzenia przez danego pracodawcę.

Czas poszukiwania pracy podany jest w miesiącach. Do badania stabilności pracy przyjęte zostały następujące wskaźniki: procent osób, które choć raz miały doświadczenie bycia bezrobotnym; ryzyko bezrobocia wśród absolwentów (średni procent miesięcy w okresie objętym badaniem, w których absolwenci byli zarejestrowani jako bezrobotni); średnią miesięczną liczbę pracodawców dających zatrudnienie na umowę o pracę oraz średnią roczną liczbę przypadków zakończenia pracy etatowej.

Trzecim czynnikiem, którym mierzona jest sytuacja pracowników na rynku pracy, jest średnie miesięczne wynagrodzenie osób, które podjęły pracę od uzyskania dyplomu do końca okresu objętego badaniem oraz w kolejnych pięciu latach od uzyskania dyplomu. Nie uwzględniono osób, które wcale nie pracowały zarobkowo w tym okresie. Natomiast, dla osób pracujących w tym okresie nie uwzględniono miesięcy, w których nie otrzymały żadnego wynagrodzenia za wykonaną pracę. Nie uwzględniono również osób samozatrudnionych. W raporcie znajdują się także wartości wskaźników wyznaczone dla absolwentów w zestawieniu z wartościami wskaźników dla hipotetycznej zbiorowości statystycznych mieszkańców powiatów zamieszkania absolwentów, wyznaczonymi na podstawie danych GUS.

Podsumowaniem raportu są informacje o strukturze społeczno-demograficznej badanej zbiorowości oraz sytuacji na rynku pracy w zestawieniu z wybranymi cechami społeczno-demograficznymi – m.in. średnie wartości wskaźników w zależności od typu miejscowości zamieszkania; w zależności od kategorii bliskości miejscowości zamieszkania absolwenta względem usytuowania jednostki dydaktycznej prowadzącej ukończony przez niego program studiów oraz w zależności od tego, czy w momencie uzyskania dyplomu osoby badane były w trakcie innych studiów.

Informacje o losach absolwentów są niezbędne by ocenić wpływ studiów wyższych na powodzenie na rynku pracy. Wyniki badań monitoringu centralnego są ważną informacją wpływającą na zarządzanie uczelnią. Dotyczy to np. promocji szkoły i polityki w zakresie kształcenia – struktury kierunków studiów czy wielkości naboru. Z punktu widzenia kandydatów na studia, informacje dotyczące m.in. wielkości zatrudnienia oraz zarobków absolwentów danej uczelni lub kierunku są z pewnością jednym z kryteriów wyboru studiów.

Badanie gwarantuje zachowanie pełnej anonimowości absolwentów. Brak jest jakichkolwiek danych osobowych, zaś absolwenci odróżniani są na podstawie losowego numeru nie dającego możliwości identyfikacji osób. Dzięki brakowi konieczności kontaktów z absolwentami w celu przeprowadzenia monitoringu nie narusza się ich prywatności.

System monitoringu ekonomicznych losów absolwentów dostępny jest na stronie internetowej absolwenci.nauka.gov.pl

Tabele rankingowe

Partnerzy Rankingu Studiów Inżynierskich

Partner Medialny