Ranking Studiów Inżynierskich Perspektywy 2017

  • 21 kierunków przyszłości

Wydział Mechaniczny jest jednym z najprężniejszych wydziałów Politechniki Wrocławskiej i jednym z najlepszych spośród Wydziałów Mechanicznych w Polsce. Od wielu lat utrzymuje kategorię A w ocenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W okresie 2013-2016 uzyskał 109 patentów na wynalazki, z których 4 zostały skomercjalizowane. Działa już ponad 70 lat.

Trzy kierunki wydziału znalazły się na podium w rankingu studiów inżynierskich: zarządzanie i inżynieria produkcji zajęło I miejsce, mechatronika – II miejsce, mechanika i budowa maszyn – III miejsce.

Wydział Mechaniczny kształci inżynierów magistrów, inżynierów oraz doktorów nauk technicznych. Zakres oferowanych specjalności oraz obszary dyplomowania ulegają ciągłym modyfikacjom. Od paru lat istnieje również możliwość częściowego wybierania kursów – w zależności od zainteresowań studenta. Wydział prowadzi kształcenie w trybie dziennym (stacjonarnym) na sześciu kierunkach studiów (także w języku angielskim) i zaocznym (niestacjonarnym) na dwóch kierunkach studiów.

Wydział Mechaniczny jest dziś klasyczny już tylko z nazwy. Dzięki temu, że kształci nie tylko w dziedzinie mechaniki, ale także automatyki i robotyki, informatyki, mechatroniki, technik organizacji i zarządzania, marketingu, transportu, logistyki oraz inżynierii biomedycznej, absolwenci są doskonale przygotowani do spełniania zadań inżynierskich w różnych specjalnościach, a także zdają egzamin z samodzielnego kierowania przedsiębiorstwami. Świetnie sprawdzają się również w zakładaniu i prowadzeniu własnych firm. Mechanicy ze swoją wiedzą i umiejętnościami zdobytymi na studiach są poszukiwanymi fachowcami w kraju i za granicą, zajmując odpowiedzialne i ważne stanowiska w hierarchii zawodowej.

Wydział Mechaniczny, ze względu na rosnące zapotrzebowanie rynku pracy, interesującą i szeroką ofertę kie-runków kształcenia jest atrakcyjny dla maturzystów, dlatego już w pierwszym etapie procesu rekrutacji przyjmowany jest komplet kandydatów – osób z dobrze zdaną maturą. Pierwsze semestry weryfikują wiedzę i zaangażowanie studentów, jednak zdecydowana większość przyjętych osób z powodzeniem kontynuuje naukę, co ze względu na wysoko stawianą poprzeczkę i wymagania wydziału świadczy o dobrym ich przygotowaniu przez szkoły średnie przede wszystkim w zakresie przedmiotów ścisłych. O ile w zakresie wiedzy z matematyki jest ona na wystarczającym poziomie, to jeśli chodzi o fizykę, obszar wiedzy kluczowy dla Wydziału Mechanicznego, poziom przygotowania jest zróżnicowany, widać wyraźnie duże dysproporcje pomiędzy różnymi szkołami średnimi.

Studenci nie mają większych problemów ze znalezieniem pracy w zawodzie. W obecnej sytuacji, szczególnie w regionie dolnośląskim zapotrzebowanie na absolwentów wydziału stale rośnie i rynek pracy przekształca się w rynek pracownika.

O ile nie ma problemu ze znalezieniem pracy w zawodzie, to już znalezienie pracy satysfakcjonującej finansowo wymaga czasu i wysiłku w jej poszukiwaniu. Absolwenci poszukują pracy w konkretnych obszarach, w których byli kształceni natomiast ze względu na szeroki profil wiedzy, kompetencji i umiejętności, jaki daje im wydział i uczelnia, są elastyczni na rynku pracy i są w stanie dość szybko i bezproblemowo dopasować się do wymagań kompetencyjnych pracodawcy, czy to samodzielnie czy też z pomocą szkoleń oferowanych przez pracodawcę. W każdym razie oferta finansowa pracodawców z pewnością nie spełnia jeszcze oczekiwań absolwentów (wcale nie wygórowanych), ale obserwuje się wyraźnie trend w dobrym kierunku dla absolwentów jeśli chodzi ofertę płacową.

Tabele rankingowe

Partnerzy Rankingu Studiów Inżynierskich

Partner Medialny